پیشنهادات سازنده شمابزرگواران

:: پیشنهادات سازنده شمابزرگواران

از تمامی میانائیهای بزرگوار درخواست میکنم پیشنهادات سازنده خودرا جهت بهتر برگزارشدن برنامه کارگروه فرهنگی میانا ارائه دهند .

وچنانچه کاستی هایی دربرنامه جشن شادی به مناسبت روز میانا وجود داشت مارا عفوبفرمایند.

کوچیک شما بزرگواران میانایی :عباسی

منبع : میانا روستای نخبگان و دانش پژوهانپیشنهادات سازنده شمابزرگواران
برچسب ها : پیشنهادات سازنده

کره فروش وبقال

:: کره فروش وبقال

مرد فقیری بود که همسرش کره می ساخت .

زن کره ها را به صورت دایره های یک کیلویی می ساخت. مرد آنرا به یکی از بقالی های شهر می فروخت و مایحتاج خانه را می خرید.

روزی مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و آنها را وزن کرد . اندازه هر کره 900 گرم بود.

او عصبانی شد و به مرد فقیر گفت:

دیگر از تو کره نمی خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من می فروختی در حالی که وزن آن 900 گرم است.

مرد فقیر سرش را پایین انداخت و گفت:

ما ترازویی نداریم و یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن را به عنوان وزنه قرار می دادیم .


منبع : میانا روستای نخبگان و دانش پژوهانکره فروش وبقال
برچسب ها :

آب

:: آب

در حیرتم از خلقت آب ...

اگر با درخت همنشین شود آن را شکوفا میکند

اگر با آتش تماس بگیرد آنرا خاموش میکند

اگر با ناپاکی ها برخورد کند آنرا تمیز میکند

اگر با آرد هم آغوش شود آنرا اماده طبخ میکند

اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود

ولی اگر تنها بماند رفته رفته گند آب می گردد

دل ما نیز بسان آب است وقتی با دیگران است زنده و تاثیر پذیر است و در تنهایی مرده وگرفته است...

پس بیاییم با،باهم بودن دلهایمان را زنده و سرحال نگهداریم.

منبع : میانا روستای نخبگان و دانش پژوهانآب
برچسب ها : میکند ,آنرا